การจัดการความรู้เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน

[:th]58614687_1518518528282869_7039557380756996096_o (1)[:]
Admin Suppawat

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คนสำราญ งานสัมฤทธิ์

” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ณ The Adventure Club อำเภอ

ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

 

 

Leave us a Comment