พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง นายวิชัย ศรีขวัญ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย มรส.

[:th]58766069_1518518444949544_1762835714229141504_of[:]
Admin Suppawat

วันนี้(30 เมษายน 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง นายวิชัย ศรีขวัญ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย มรส.ณ สำนักงานอธิการบดี มรส.ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิชัย ศรีขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งเเต่วันที่ 8 เมษายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เเละที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่ง เเละสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

 

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

Leave us a Comment