แบบฟอร์มการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานบุคคล

Admin Suppawat

 

 แบบฟอร์มการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานบุคคล 

1. แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

2. แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง(พนักงานสัญญาจ้าง)

เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน(ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)

แบบข้อตกลงภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ

แบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ

ใบรับรองแพทย์

ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน

สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ

สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment