แบบฟอร์มการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป หน่วยธุรการ 

Admin Suppawat

แบบฟอร์มการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป หน่วยธุรการ

   1. สัญญาเงินค้ำประกันกรณีไปราชการ

   2. รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา

  3. บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 4. บันทึกข้อความ

 5. ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ

5. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 

6.ใบลาพักผ่อน

7.ใบลาติดตามคู่สมรส

8.ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

9.ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

10. ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

11.ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

12 ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้าการเตรียมพล

13 ใบมอบหมายงาน

14. ยกเลิกวันลา

15. ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ(ระหว่างวันหยุดราชการ-ปิดภาคเรียน)

16 แบบใบลาอุปสมบท

17 แบบใบลาป่วย

18. ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 

Blog Attachment

Leave us a Comment