ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Admin Suppawat

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  Flow Chart

1. การเปิดเรียนกรณีพิเศษ

2.การขอยกเลิกรายวิชา

3.การแก้เกรด I

4.การขอพักการเรียนและขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

5.การยกเว้นรายวิชาเรียน

6.การโอนผลการเรียน

7. งานวิจัย

8. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9. งานบริการห้องฝึกภาษา

10. งานประกันคุณภาพ

11. การขอจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงภาคปกติ

12. การขอเบิกค่าสอนเกินภาระงานภาคปกติ

13. งานวารสาร

14. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

15 การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

16 การจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

17 การดำเนินโครงการและฝึกอบรม

18 การดูแลระบบเครือข่าย

19 การพัฒนาเว็บไซต์ งานออกเว็บไซต์

20 การยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

21 การส่งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์

22 การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

23 งานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

24 งานการบริหารความเสี่ยง   

25 งานการบันทึกข้อมูลในระบบ MIS

26 งานการประเมินทดลองงาน

27 งานเกษียนหนังสือ 

28 งานขอจ้างบุคลากรสายวิชาการ

29 งานเอกสารสิ่งพิมพ์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment