การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  เพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ

[:th]64450673_1257318277757383_3094473243269005312_o[:]
Admin Suppawat

 

โครงการ “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ” วิทยากรบรรยาย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment