โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน

[:th]65265048_2085576351744737_2795718844327395328_n[:]
Admin Suppawat

ด้วยสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน และเป็นการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกันซึ่งยังเป็นการร่วมทำบุญภายในสาขาวิชาภาษาจีน 

Leave us a Comment