สาขาวิชาภาษาไทย “อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นพิธีกร” 

[:th]66403074_419429571984956_3033647770394165248_n[:]
Admin Suppawat

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นพิธีกร” 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาไทย โดยสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูดและการอ่านออกเสียงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจน อาชีพพิธีกรจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่ง จึงได้จัด

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นพิธีกร” ขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวี บุนนาค อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และนายรัฟฟิน มณีชยางกูร วิศวกรนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment