ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

[:th]IMG_7721[:]
Admin Suppawat

วันนี้(8 กรกฎาคม 2562)  รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ประธาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร กรรมการและผศ.ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ ร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น ณ  ห้องวิจัยและงานบริการวิชาการ ชั้น 3 วันที่   8 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment