สัมมนาวิชาการระดับชาติ “พุทธทาสศึกษา Buddhadasa Study”

[:th]66733620_2524411094245850_2441513883563720704_o[:]
Admin Suppawat

สัมมนาวิชาการระดับชาติ “พุทธทาสศึกษา Buddhadãsa Study” ครั้งที่ 4
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัยเกี่ยวกับ “พุทธทาสภิกขุ : ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา”
บทความของท่านเมื่อผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จะถูกนำตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (TCi ฐาน 1)
– ส่งบทคัดย่อภาษาไทย และAbstract ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
– ส่งบทความสมบูรณ์ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
ติดต่อเข้าร่วมสัมมาและส่งบทความได้ที่ : คุณนิทัศ ไหมจุ้ย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรสาร 077-913355 มือถือ 0952567521

 

[:]

Leave us a Comment