ประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

[:th]IMG_7633[:]
Admin Suppawat

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ. อาคารสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี ประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร กรรมการ และ อ.กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ กรรมการและเลขานุการร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

 

 

Leave us a Comment