ประเมินหลักสูตร สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

[:th]66729220_353472845350837_2334744046011940864_n[:]
Admin Suppawat

 

10 กรกฎาคม 62 รศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร กรรมการ
และ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
ร่วมประเมินหลักสูตร สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้องสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment