ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

[:th]IMG_7809[:]
Admin Suppawat

11 กรกฎาคม 62 ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์ ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

พร้อมด้วย ผศ.สมทรง นุ่มนวล กรรมการ และ อ.กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ กรรมการและเลขานุการ

ร่วมประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Leave us a Comment