ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

[:th]IMG_7668[:]
Admin Suppawat

12 กรกฎาคม 62 ผศ.ไปรมา เฮียงราช ประธาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพร้อมด้วย

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ กรรมการ และ ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม กรรมการและเลขานุการ

ร่วมประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ณ ห้องสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment