ประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

[:th]IMG_7693[:]
Admin Suppawat

12 กรกฎาคม 62 อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ประธานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วยผศ.เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ

และอาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่างกรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ณ ห้องสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment