ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

[:th]IMG_7692[:]
Admin Suppawat

12 กรกฎาคม 62 ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์ ประธานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ผศ.สมทรง นุ่มนวล กรรมการ

และ ผศ.ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ

ร่วมประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ณ ห้องบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment