ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เอพร โมฬี พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

[:th]29279[:]
Admin Suppawat
[:th]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561[:]

Leave us a Comment