คณะมนุษยศาสตร์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

[:en]IMG_8271[:]
Admin Suppawat
การประชุม การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment