โครงการ“การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน”

[:th]IMG_7868[:]
Admin Suppawat

โครงการ“การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน”
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย โดยจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นการประกันคุณภาพงานวิจัยอันส่งผลให้งานวิจัยได้มีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ต่อไป

Leave us a Comment