คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนราประจำปี 2562

IMG_8283
Admin Suppawat
วันอังคาร  ที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนรา เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกับรายวิชาระบบความเชื่อของสังคมไทย และรายวิชาการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อในท้องถิ่นภาคใต้เชิงประจักษ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติและเข้าร่วมจริง อีกทั้งเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจสำหรับนักศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการร่ายโนรา 

 

Leave us a Comment