ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือ Hasanuddin University เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศอินโดฯ

Admin Suppawat

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The Role of Local Administration in Promoting the Digital Economy of Thailand ซึ่งถือเป็นประเด็นการประชุมที่นานาชาติให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง 12 ประเทศ โดยที่ประชุมต่างชื่นชมประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาด้านวิชาการและการให้บริการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 

 

 

เทพพิทักษื ยศหมึก ข่าว
ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่มภาพ

 

Leave us a Comment