ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2561

Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2561 วันอังุคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น .
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียร84พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment