ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_8143
Admin Suppawat

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2561 

คณะกรรมการผู้ประเมิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ

อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ

ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น กรรมการและเลขานุการ

Leave us a Comment