มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562

Academic week
Admin Suppawat

                               

 

กำหนดการ

“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2562” ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

09.00 – 09.30 น.

 •  พิธีเปิดงาน “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2562” โดย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ เวทีกลาง บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  การแสดงมโนราห์ และการแสดงชุดสิงโตทะยานเมฆ 7 นางฟ้าเริงระบำ

09.30 – 12.30 น.

 •  การเสวนา เรื่อง “พื้นที่ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน” ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ดร.อุทัย ดุลยเกษม และดร.พิชัย สุขวุ่น

ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.30 – 16.30 น.

 •  การแสดงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรีสากล ณ เวทีกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา และกลุ่มวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

 09.00 – 12.00 น.

 •  การประกวดการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ณ ห้อง HS409 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00 – 16.30 น.

 •  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน โดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้อง HS409 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  การแสดงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรีสากล ณ เวทีกลาง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา และกลุ่มวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

 

09.00 – 12.00 น.

 •  การประกวดร้องเพลงจีน ประเภทเดี่ยว โดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  การแข่งขันสุนทรพจน์ เรื่องเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21(一带一路)  โดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00 – 16.30 น.

 •  การแข่งขันละครสั้น โดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  การแสดงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรีสากล ณ เวทีกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา และกลุ่มวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 •  นิทรรศการศิลปคณาจารย์ ประจำปี 2562 โดยสาขาจิตรกรรม ณ หอศิลป์ศรีวิชัย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave us a Comment