การประกวดการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

IMG_8558
Admin Suppawat

วันที่ 28 สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 – 12.00 น.

การประกวดการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ณ ห้อง HS409 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการประกวด

1. นางสาวกัญญาวีย์   ไชยพลบาล   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

2. นางสาววชิราภรณ์  รอดเจริญ        ได้รับรางวัลรองขนะเลิศ อันดับ 2

3. นางสาวนุจรี   ยายิรัมย์                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

 

Leave us a Comment