การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน โดยสาขาวิชาภาษาจีน

69547452_2382719842046200_6741585378827829248_n
Admin Suppawat

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน โดยสาขาวิชาภาษาจีน

ณ ห้อง HS409 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. นายวรากรณ์ สรรเพชร                                     รางวัลชนะเลิศ
  2. นางสาวลลิตา แก้วเมฆ                                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  3. นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ์นวลศรี                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  4. นายสุทธิพงศ์ สินนาค                                      รางวัลชมเชย
  5. นางสาวสุมลวรรณ หาญณรงค์                            รางวัลชมเชย

 

Leave us a Comment