การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_8640
Admin Suppawat

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวณัฐนิช อาษา                                  รางวัลชนะเลิศ

นางสาวลาตีพะห์  ปูเต๊ะ                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายอธิวัฒน์ ไพศาลรัตนดิลก                          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวปนัสยา ขวยเจริญ                             รางวัลชมเชย

นางสาวพรรษสิรินทร์ ปานทอง                        รางวัลชมเชย

 

Leave us a Comment