การเรียนรู้และพัฒนาหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น “การพัฒนาท้องถิ่นตามคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ”

IMG_9617
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจทุกท่านสำหรับโครงการในวันนี้ โครงการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น

“การพัฒนาท้องถิ่นตามคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา  ท่านเป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งท่านจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ”

 

 

Leave us a Comment