สัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม “ร่างทรงและบทบาทที่เกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรม”

69664747_2415714368705639_8103605661138419712_n
Admin Suppawat

 

วิชาสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม CUL๐๑๑๖ เป็นรายวิชาที่ปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการสัมมนา มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่สร้างกระบวนการเข้าถึงประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและหาแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางการจัดการวัฒนธรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติให้เกิดการจัดการที่เป็นรูปธรรม

ร่างทรงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทที่เกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรม โดยมีรากเหง้าก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ การเข้าทรงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังแนวปฏิบัติต่างๆ สืบต่อกันมาพร้อมๆ ความเชื่อของไทยโบราณและหลักธรรมคำสอนทางศาสนา       มีบทบาทต่อการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในสังคม แต่ความรู้เกี่ยวกับร่างทรงยังมีอยู่น้อย จึงนับเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นบทเรียนถอดองค์ความรู้ โดยใช้การจัดสัมมนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างองค์ความในรู้ด้านนี้

 

Leave us a Comment