สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มรส. จัดโครงการบรรยายพิเศษการเมืองไทย ในหัวข้อการเมืองอาเซียน เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

IMG_9800
Admin Suppawat

ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม GA๑o๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษการเมืองไทย ในหัวข้อการเมืองอาเซียนเนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาน์ทัต  ศุภชลาศัย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การพัฒนาและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทย

๒. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของการเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)

๓. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้กับนักศึกษาที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

Leave us a Comment