สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสารสนเทศยุคดิจิทัล

IMG_7610
Admin Suppawat

 

วันนี้ 7-8 กันยายน พ.ศ.2562  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาชั้นปีที่ 3-4 ในรายวิชา ILS0703การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และรายวิชา ILS0704การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ก่อนออกฝึกและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์และสามารถปรับตัวในการดําเนินงานตามวิชาชีพ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทางวิชาการ ปฏิบัติการทางวิชาชีพจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทำงานที่ดี

 

อาจารย์ปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสารสนเทศยุคดิจิทัล โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การนําความรู้ที่ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคลากรในสาขาวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

 

Leave us a Comment