วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562

Admin Suppawat

      วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม    พ.ศ. 2562 วารสารฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ 1) เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการบางท่านด้วยเหตุผลทางภารกิจและสุขภาพ  2) เปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินงานในสำนักงานกองบรรณาธิการ   หลายท่าน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวารสารที่ปฏิบัติ   สืบต่อกันมาหลายปี 3) เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและรองบรรณาธิการ

การเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของวารสารนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า เช่นเดียวกับการมีชีวิตของสิ่งทั้งหลาย ช่วงชีวิตที่ผ่านไปทุก ๆ ปี ย่อมมีพัฒนาการขึ้นไปตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นกฎธรรมชาติที่บังคับทุกสิ่งต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จนถึงจุดสูงสุดของสิ่งนั้น เช่นเดียวกับที่พุทธศาสนาอธิบายว่า หน้าที่ของมนุษย์ต้องพัฒนาตนเองให้ไปถึงนิพพาน วารสารนี้ก็ตกอยู่ในกฎธรรมชาติของความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน

Thaijo :   https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/issue/view/14585

Blog Attachment

Leave us a Comment