สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มรส. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ

IMG_7622
Admin Suppawat

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเปิดโอกาสให้น้องๆชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต
วันนี้ได้เรารับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน
1. คุณอัศนี โมทย์จันทร์    ตำแหน่ง Guest Service Centre แผนก Front Office     Le Meridien Phuket Beach Resort  จังหวัดภูเก็ต

2. คุณอัสมี เจ๊ะอูมาร์     ตำแหน่ง Supervisor       บริษัท ดิเอ็คเซคคิวทิฟ เล้าจ (ไทยแลนด์) จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3. คุณวีรยา จงจิตร        มัคคุเทศน์อิสระ จังหวัดกระบี่

Leave us a Comment