คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจิตอาสา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 500 คน

70006150_566323990775133_8104596342589882368_o
Admin Suppawat

วันที่ 11 กันยายน 2562 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ อบรม คุณธรรม และจริยธรรมกับการสร้างจิตอาสา โดยพระวิทยากรชื่อดังแนวหน้าของประเทศ พระมหาอดิศักดิ์ฯ (ธรรมะอารมณ์ดี) ณ ห้อง Auditorriam อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   เวลา 13.00-16.00น.

ดร.พิชัย  สุขวุ่น  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสังคม

Leave us a Comment