โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
Admin Suppawat

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 งานบริการวิชาการโดย  ดร.นรา พงษ์พานิช สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดล ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาปัญหาและศักยภาพของชุมชนในทุกมิติ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำพร้อมเสนอแผนแม่บทการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

Leave us a Comment