โครงการเสวนาศิลปะ “ศิลปะกับศาสนากรณีพระพุทธรูปอุลตร้าแมน”

IMG_7896
Admin Suppawat

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเสวนาศิลปะ “ศิลปะกับศาสนากรณีพระพุทธรูปอุลตร้าแมน”  ณ หอศิลป์ศรีวิชัย  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ที่ควบคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ศิลปะจึงเป็นผลผลิตที่เกิดจากกการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาและฝีมือ ศิลปะเป็นปรากฏการณ์ของเนื้อหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ ซึ่งศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์สามารถเลือกสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการและความคิดของตน งานศิลปะจึงทรงคุณค่าทั้งตนเองและผู้อื่น

ปัจจุบันศิลปะได้มีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จนทำให้งานศิลปะบางชิ้นเกิดเป็นปัญหากระทบต่อผู้อื่นและสังคมดังเช่นกรณีพระพุทธรูปอุลตร้าแมน ซึ่งปัญหาดังกล่าวควรหาแนวทางสร้างความเข้าใจร่วมกัน สาขาจิตรกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์จึงเห็นควรจัดเสวนาทางศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจสู่สังคม

 

 

 

 

Leave us a Comment