ธนาคารกรุงเทพร่วมกับสาขาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” 2562

72254360_2555796897817546_5868116037299339264_n
Admin Suppawat

 

วันนี้ ( 10 – 11  ตุลาคม 2562 ) ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 11   ตุลาคม 2562   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งมีวิทยากรชื่อดังที่ให้ความรู้ด้านการประพันธ์ (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน) ได้แก่ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) คุณสถาพร ศรีสัจจัง (ศิลปินแห่งชาติ) รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร (นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย)

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยส่วนใหญ่เป็นการสอน  ในเชิงทฤษฎีด้วยบรรยายของผู้สอนและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนระหว่างนักศึกษากับผู้สอน   ยังไม่ค่อยมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ จึงยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง     การนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์กับการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน  กับศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อันเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ   การประพันธ์ และได้แลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นกระบวน การสำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน

 

บทกลอนของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่แต่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

** ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมบันดลคนดีศักดิ์ศรีสถาน สถิตพระธาตุไชยา ปัญญาญาณ  สืบสายธารตาปีคนดีงาม

ผู้แต่ง คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

Leave us a Comment