โครงการเสริมสร้างพลังคิด พลังความรู้ ด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

IMG_0674
Admin Suppawat

การพัฒนานักศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะนักศึกษาเป็นพลังสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร การพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ยังคงทำงานอยู่ในองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนานักศึกษาแนวใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา ใน 3 มิติ ได้แก่ 1) พัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นไปในเชิงบวกและมีจิตสาธารณะ 2) คุณลักษณะ (Traits) คือ การสร้างให้เกิดความรักในองค์กรมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง 3) การจูงใจ (Motivation) คือ การโน้มน้าวให้พัฒนาความสามารถเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ การพัฒนานักศึกษา ทั้ง 3 มิติดังกล่าวนั้น จะส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีพลังใจที่เข้มแข็งมีจิตสาธารณะ มีแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้อย่างรอบด้าน เพื่อพัฒนาวิธีคิดและวิธีการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อาจารย์ปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพลังคิด พลังความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ในการนี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างพลังคิด พลังความรู้ ด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้นักศึกษามีพลังด้านความคิด ความรู้และรู้จักตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้น          

 

Leave us a Comment