โครงการ Rajabhat Camping 2020 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_8305
Admin Suppawat

วันนี้ 17  ตุลาคม 2562 ช่วงเช้าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น  ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 6ที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ แนะนำเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับสาขาต่าง หลักสูตร ต่างๆ  รวมไปถึงได้เชิญประธานสาขาวิชา มาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆให้น้องในกิจกรรมโครงการ Rajabhat Camping 2020 16-18 ตุลาคม รอบ 2

Leave us a Comment