โครงการสัมมนาบทความวิชาการทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 2562

โครงการสัมมนาบทความวิชาการทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 2562
Admin Suppawat

วันที่  18  ตุลาคม 2526 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดทำการสอน ในรายวิชาสัมมนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์     และบรรณารักษศาสตร์ รหัสวิชา ILS0602 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    และบรรณารักษศาสตร์ โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 4 จัดโครงการสัมมนาบทความวิชาการทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 08.30-17.00 น. โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 129 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปี 4 ที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวได้นำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการนำเสนอในเวทีวิชาการ อีกทั้งเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ และประสบการณ์สู่การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการต่อไป

Leave us a Comment