โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

72466205_2175453916080606_6506833929696182272_n
Admin Suppawat

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดรับ(ร่าง)ข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ลักษณะโครงการที่เสนอขอรับทุน

เป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น จัดเวทีเสวนา/สัมมนาวิชาการ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ค่ายกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ ในวงเงินโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงานของโครงการ จะต้องมาสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาโครงการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุน

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. การส่งร่างข้อเสนอโครงการและหลักฐานที่ต้องส่ง

  • ร่างข้อเสนอโครงการ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ของผู้รับผิดชอบโครงการ
  • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา

4. ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการ

ส่งร่างข้อเสนอโครงการพร้อมหลักฐานยืนยันการเป็นนิสิตนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2562   ทาง https://bit.ly/32q2pJb  เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ส่งร่างข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

2) ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

3) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

4) ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

5) ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวธนิตตา ธนสิริกุลวงศ์

กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์

โทร.0-2880-9429 ต่อ 3832

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการขอรับทุน (pdf)        2019_20191018144125-2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการขอรับทุน (docx)     2019_20191018144125-3 (1)

Blog Attachment

Leave us a Comment