ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

IMG_9091
Admin Suppawat

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆและนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาและปรับปรุงที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้สู่ความเป็นเลิศในทุกส่วนงาน  และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ โดยการเรียนรู้ การบริการการจัดการในลักษณะสายงานเดียวกันจากต่างสถาบันและเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน

Leave us a Comment