ประชุมบริหารแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ

Academic human_10
Admin Suppawat

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น ท่านคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษา และคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมบริหารแผนงานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์นโยบาย และขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดทั้งสนับสนุนนักวิจัย และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาแผนงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการบริหารโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

Leave us a Comment