จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

76697224_496753427586349_796371873951645696_n
Admin Suppawat

 

จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ​ เมื่อ​ 30​ กรกฎาคม​ 2562​ ที่ผ่านมานั้น 

ในการนี้​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ เป็นวิทยากรใน​ “โครงการ​พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมในศตวรรษที่ 21​ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักพัฒนา” ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 8.30-16.30 น​ ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสเดอร์​ เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการวิจัยและหลักพื้นฐานด้านจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์​ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการพัฒนาชุมชน​ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ​ รวมจำนวน 260 คน​ ประกอบด้วย

1. นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 240 คน

2. นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม จำนวน 5 คน

3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมวิทยา จำนวน 6 คน

4. วิทยากรภายในและภายนอก จำนวน 4 คน

5. บุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน 

ภายใต้หัวข้อการเสวนา​ : ประสบการณ์​ กระบวนการ​ แนวทาง​ และสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในงานวิจัยและงานการพัฒนาเชิงพื้นที่​ ซึ่งผลจากโครงการดังกล่าว​ ได้สร้างให้เกิดบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน​ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาฯ​ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล​ และของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม​ ต่อไป

Leave us a Comment