โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ”

humansru
Admin Suppawat

วันที่ 20-21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ตันสูงเนิน  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

และในยุคการปฏิรูประบบราชการ และการปรับเปลี่ยนองค์กรต่าง ๆ การเขียนหนังสือเพื่อสื่อ ความหมายให้เข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและตรงจุดประสงค์ การเขียน หนังสือราชการมิได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสารเท่านั้น หากยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ ท างานของบุคลากรและองค์กรนั้น ๆ ด้วย

Leave us a Comment