โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย กลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน

78491111_3004744296220282_8846815039785533440_n
Admin Suppawat

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มรส. ลงพื้นที่ติดตามผลเชิงลึกร่วมตอบโจทย์แก้ปัญหายากจน เกษตรกรบ้านภูรินยิ้มรับชื่นชมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย โดยลงพื้นที่เป้าหมายโครงการของกลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ติดตามผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาจริง ชาวบ้านยิ้มรับชื่นชม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผนวกงานวิชาการร่วมกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ บ้านภูริน ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  #สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

 

 

 

Leave us a Comment