การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

humansru-national-conference-15_66
Admin Suppawat

 

วันนี้(12 ธันวาคม 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเผยแพร่ผลงาน ความรู้ด้านการวิจัยต่อสาธารณชน รวมทั้งนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัย เพื่อนำผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)

Leave us a Comment