เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาและสมาชิกสภาผู้แทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

humansru01
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการเมืองการปกครอง จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาและสมาชิกสภาผู้แทนนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment