มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

humansru-king-tree
Admin Suppawat

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 62 ) เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยอมและยางนา ณ ด้านข้างสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟื่อย จนเกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมกับมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน … มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบร่วมกันในการรณรงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาให้ยาวนาน

 

# ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment