สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเอง ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

79814547_445881369420555_6110181523678298112_n
Admin Suppawat

 

ด้วย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการศึกษา   ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเอง ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่หลากหลายมิติแก่นักศึกษาจากผู้ปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการตนเองของชุมชนที่หลากหลายในงานพัฒนาชุมชนของนักศึกษากับชุมชนผู้ปฏิบัติโดยตรง และเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาในเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนและการทำงานกับชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

Leave us a Comment